باید به تکامل بشری و انسانی برسیم و می‌توانیم با کار هنری به جایی رسید که با افلاکیان در مجاهدت بود. وقتی شما خدا را نصرت کنید، خدا هم شما را نصرت و کمک می‌کند.

ای انسان یقینا تو با کوشش و تلاشی سخت به سوی پروردگارت در حرکتی پس او را دیدار کن .

تفکرات و ذهن ها و مغزهای فعال و مبتکر و خوبی کاملا مشاهده می شوند و اینها پیش خواهند رفت . دشمن انقلاب و دشمن اسلام نمی تواند از طریق فرهنگ ، کاری را که میخواهد بکند .البته مشکلات فراوانی درست کرده اند و درست خواهند کرد ، شکی نیست ، اما ان شاء الله ایمان ها و همت های شما نخواهد گذاشت آنطور که آنها می خواهند ، پیش آید .

باید به تکامل بشری و انسانی برسیم و می توان با کار هنری به جایی رسید که با افلاکیان در مجاهدت بود . شما خدا را نصرت کنید ، خدا هم شما را نصرت می کند. هرچه بار سنگینتر و هرچه غم و غصه و دغدغه ی کار بیشتر، ارزش معنوی کار بالاتر و شاید تأثیر آن در روند عمومی تاریخ و تمدن معرفت بشری ،خصوصیاتی که در تقدیر صحیح عقلانی مورد احترام قرار می گیرد ،والاتر و بالاتر . از تهمت ها و اهانت ها نترسید .